Aydınlatma Metni

 

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

a)     Veri Sorumlusu

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. LTD. ŞTİ., (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

b)    İşlenen Kişisel Veri Kategorileri[YT1] 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri

:

Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, Okul ve sınıf bilgileri, Doğum Tarihi

İletişim Bilgileri

 

Diğer                            

:

 

:

Cep telefonu numarası, e-posta adresi, Adres bilgisi

 

Almanca dil bilgisi, banka hesap bilgileri

 

Mesleki Deneyim 

:

 

   

Meslek Bilgisi, Okul/Bölüm

 

c)     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında çağrı merkezimizi arayarak sözlü olarak ilettiğiniz ya da internet sitemiz üzerinden form doldurmanız suretiyle elektronik ortamda elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri ile ses kaydınıza ait kişisel verileriniz,

·       Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

·       Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·       Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,

·       Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

·       Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

·       Şirketimizi arayan ya da aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

·       Müşterilerimiz tarafından talep ve şikayetlerin cevaplandırılması süreçlerinin yürütülmesi,

·       Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

·       Satış sonrası hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

·       Ürün ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması ve tedarik edilen ürünlerin takibi,

·       Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

d)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

·       Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

·       İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

·       Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

e)     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

·       İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

 

f)  Yurtdışına Aktarım     

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, bordrolamaya ilişkin işlemlerin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

(i)             Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya

(ii)            Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 

 

 

g) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No: 5, Kat: 4-5, Alkan İş Hanı, Çankaya / İZMİRadresindeki ofisimize bizzat gelerek,

 

·       ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 

·       Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle            kvkk@dasakademie.de adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

h) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 

ı) Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketimizin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

Okudum, anladım. _______________